Maritime Consulting Poland

Dariusz Robert Kowalski

ul. Władysława Andersa 1/3

75 - 013 Koszalin

NIP: 669-199-92-21

PKO BP (PLN28 1020 2791 0000 7202 0242 9165

PKO BP (EUR) 22 1020 2791 0000 7102 0257 4143

Przystań żeglarska

Koszalin, dn. 15.06.2019r

 

REGULAMIN

PRZYSTANI JACHTOWEJ „Centralny Ośrodek Sportów Wodnych”

w miejscowości Mielno

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

1.  Przystań Jachtowa - „Centralny Ośrodek Sportów Wodnych” w Mielnie należący do Firmy Maritime Consulting Poland Dariusz Kowalski położony jest przy ulicy Bolesława Chrobrego 32 w miejscowości Mielno, woj. Zachodniopomorskie, zwanym dalej „COSW”.

 

2. Obszar przystani wyznaczony jest granicami działek, na których się znajduje. Ponadto do przystani zalicza się budynki, pomost usytuowany przy jego linii brzegowej wraz z częścią akwenu, miejsce postojowe dla przyczep przeznaczonych do transportu jednostek pływających.

 

§2

 

1. Przystań Jachtowa „Centralny Ośrodek Sportów Wodnych” w Mielnie jest Obiektem służącym turystyce, rekreacji i sportom wodnym.

2. W imieniu Firmy Maritime Consulting Poland przystanią zarządza bosman, któremu przysługuje prawo egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu. Bosman może realizować swoje obowiązki za pośrednictwem osób z obsługi przystani.

3.  Wejście na teren przystani jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

§3

 

1. Osoba winna powstałych strat w mieniu należącym do Ligi Obrony Kraju, gdzie znajduje „COSW” lub osób trzecich ponosi koszty ich usunięcia i przywrócenia do stanu poprzedniego.

 

 II. USTALENIA PORZĄDKOWE

§ 4

 

1. Przystań Jachtowa „COSW” funkcjonuje codziennie w sezonie żeglarskim tj. od 1 maja do 30 września.

 

2. Przystań otwierana jest o godz. 7.00, a zamykana:

 

1) od 1 maja do 15 maja - o 19.00;

2) od 16 maja do 31 lipca - o 20.00;

3) od 01 sierpnia do 31 sierpnia - o 20.00;

4) od 01 września do 30 wrześni -o 18.00.

 

3. W razie potrzeby mogą być uzgodnione z Koordynatorem Maritime Consulting Poland inne godziny otwarcia przystani. Stosownych ustaleń należy dokonać nie później, jak w dniu poprzedzającym.4. Na czas organizowanych imprez godziny otwarcia ustalane są oddzielnie.

 

§ 5

 

1. Prawo wstępu na przystań z wyjątkiem wyznaczonej części widokowej (nabrzeże, ścieżka spacerowa są oddzielone bramką zamykaną) mają:

 

1) pracownicy obsługi przystani;

2) załogi jachtów i innych jednostek pływających przycumowanych w porcie;

3) osoby korzystające z czarterów i usług na przystani;

4) interesanci;

5) służby ratunkowe;

6) inne osoby za zgodą Koordynatora z ramienia Maritime Consulting Poland.

 

2. W czasie organizowanych imprez wstęp na teren przystani może być otwarty tylko wyłącznie za zgodą Maritime Consulting Poland.

 

3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w porcie wyłącznie pod opieką dorosłych.

 

4. Psy na terenie przystani mogą przebywać wyłącznie na smyczach ich opiekunów.

 

§ 6

 

Osoby przebywające na przystani zobowiązane są do przestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu, etykiety i etyki żeglarskiej oraz ogólnie akceptowanych zasad współżycia społecznego.

 

III. KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY I URZĄDZEŃ PORTOWYCH

 

§ 7

 

1. Korzystanie z infrastruktury urządzeń na przystani podlega opłatom według cennika Maritime Consulting Poland – zał. nr 1.

 

2. W uzasadnionych przypadkach bosman może wstrzymać bądź zabronić korzystania z infrastruktury urządzeń na przystani.

 

3. W czasie imprez i uroczystości Koordynator Maritime Consulting Poland może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za porządek i zabezpieczenie Obiektu zwłaszcza po godzinach otwarcia przystani.

 

4. Osoby przebywające na przystani zobowiązane są do:

 

1) przestrzegania poleceń Koordynatora/bosmana/pracownika Maritime Consulting Poland i obsługi przystani oraz nakazów i zakazów wynikających z tablic i znaków;

 

2) zachowania czystości i dbałości o środowisko naturalne;

 

3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

4) korzystania z obiektów i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

5. Osobom przebywającym na przystani zabrania się:

 

1) kąpieli w wodach przylegających do pomostu, skakania do wody z pływających pomostów i falochronu;

 

2) niszczenia obiektów i urządzeń znajdujących się na przystani, w tym

również przez niewłaściwą eksploatację;

 

3) zanieczyszczania pomostu, terenu i obiektów znajdujących się na przystani ;

 

4) wchodzenia na pomosty, za wyjątkiem pracowników przystani, pracowników Maritime Consulting Poland, załóg jachtów i innych jednostek pływających do nich zacumowanych;

 

5) dysponowania obiektami i urządzeniami na przystani bez zgody bosmana.

 

§ 8

 

1. Na przystani obowiązuje zakaz parkowania pojazdów oprócz pojazdów należących do pracowników przystani oraz Maritime Consulting Poland. Ruch pojazdów na przystani może odbywać się wyłącznie za zgodą bosmana i pracowników obsługi przy wodowaniu
i wyciąganiu jednostek pływających z wody i po dokonaniu opłaty zgodnie
z obowiązującym cennikiem.

 

2. Na terenie przystani obowiązuje dopuszczalna maksymalna prędkość 10 km/godz.

 

IV. WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

 

§ 9

 

1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie
z cennikiem.

 

2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia
i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

 

3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) w celu rejestracji wypożyczenia.

 

4. Rejestracji oraz opłaty za wypożyczenie sprzętu należy dokonywać w Recepcji przystani.

 

5. Sprzęt zostaje wydany przez

pracownika – obsługę przystani.

 

6. W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.

 

7. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz wiosła.

 

8. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

 

9. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnię.

 

10. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.

 

11. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.

 

12. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

 

13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników podczas korzystania z kajaków, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.

 

14. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci korzystających z kajaków.

 

15. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.

 

16. Wypożyczający zobowiązany jest stosować się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.

 

17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej, bez względu na stopień jego zamortyzowania. Za przedziurawienie, w zależności od wielkości uszkodzenia, wysokość opłat wynosi 500 zł netto.

 

18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

 

19. Opłata za wypożyczenie jest pobierana z góry lub wg wcześniej ustalonych zasad.

 

V. PRZEPISY DOTYCZĄCE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PRZYSTANI

 

§ 10

 

1. Właściciele, załogi jednostek pływających odpowiedzialni są za:

 

1) cumowanie jednostek pływających tylko w miejscach przydzielonych przez bosmana lub pracowników obsługi;

 

2) właściwe zabezpieczenie jednostki pływającej pod względem:

 

a)  prawidłowego zacumowania zapewniającego bezpieczeństwo własnej i innej jednostki oraz infrastruktury i urządzeń na przystani z uwzględnieniem zmian warunków atmosferycznych;

 

b) kradzieży jednostki bądź jej wyposażenia;

 

3) osobiste powiadomienie bosmana o udostępnieniu jednostki pływającej innej osobie pod rygorem nie otrzymania zgody na dysponowanie nią przez tą osobę;

 

4) zgłoszenie bosmanowi przybycie na przystań oraz zamiar opuszczenia przystani;

 

5) pozostawienie bosmanowi lub obsłudze przystani numeru telefonu kontaktowego oraz zapoznanie się z numerem telefonu bosmana.

 

§ 11

 

1. Jednostka pływająca, która w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia stwarza zagrożenie dla ludzi oraz infrastruktury lub innych jednostek może być odholowana w inne miejsce, w tym również poza przystań.

 

2. Przepisowi ust. 1 może być poddana jednostka, którą zacumowano bez zgody zarządcy lub bosmana, a także jednostka, której armator zalega z opłatami.

 

3. Jednostka wchodząca do przystani ma pierwszeństwo przed jednostką odchodzącą od pomostu.

 

4. Sternik jednostki odchodzącej od pomostu zobowiązany jest upewnić się czy manewr, który zamierza wykonać nie zagraża innym jednostkom.

 

5. Zabrania się pływania w sposób zagrażający innym jednostkom pływającym.

 

6. Jachtami, które w wyniku awarii mają ograniczoną sterowność należy dojść do pomostu w miejscu wskazanym przez bosmana.

 

7. Każdy sternik prowadzący jednostkę pływającą w porcie powinien dążyć do uniknięcia kolizji, nawet jeżeli przysługuje mu prawo drogi.

 

8. W obrębie pomostu obowiązuje jednostki pływające prędkość max do 5 km/h.

 

9. Zakazuje się cumowania do falochronu przystani.

 

10. Zabrania się w basenie jachtowym rzucania kotwicy, wytwarzania fali, mycia jachtów i innych jednostek pływających z użyciem detergentów, mycia naczyń poza miejscem wyznaczonym, wylewania i wyrzucania za burtę jakichkolwiek zanieczyszczeń, pozostawiania śmieci poza przeznaczonymi na nie kontenerami, kąpieli, prowadzenia lub pozostawiania psów bez smyczy lub kagańca na pomostach, pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych lub gazowych bez dozoru, wchodzenia na jacht bez zgody dysponenta jednostki, samowolnej zmiany stanowiska postojowego.

 

VI. PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

 

§ 12

 

1. Na terenie przystani zabrania się wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar lub ułatwić jego rozprzestrzenianie się oraz utrudnić prowadzenie działań ratowniczych lub ewakuacyjnych, a w szczególności:

 

1) używania otwartego ognia, rozpalania ognisk i grilla oraz palenia tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

 

2) używania niesprawnych oraz przeciążających instalację narzędzi i urządzeń elektrycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta;

 

3) używania instalacji elektrycznych i gazowych niespełniających wymogów bezpieczeństwa;

 

4) używania butli gazowych nie posiadających aktualnej legalizacji;

 

5) używania do zabezpieczeń elektrycznych bezpieczników i urządzeń samodzielnie usprawnianych;

 

6) pozostawania bez dozoru włączonych odbiorników energii elektrycznej;

 

7) niewłaściwego składowania i postępowania z materiałami palnymi;

 

8) wykorzystywania sprzętu przeciwpożarowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 

§13

 

1. Zasady postępowania w przypadku pożaru:

 

1) zaalarmować niezwłocznie, wszelkimi dostępnymi środkami osoby będące w strefie zagrożenia;

 

2) wezwać straż pożarną

(tel. 998 lub 112);

 

3) powiadomić zarządcę przystani i bosmana;

 

4) przystąpić niezwłoczne do gaszenia pożaru używając dostępnych środków gaśniczych;

 

5) nieść pomoc osobom zagrożonym, w przypadku koniecznym ewakuować ludzi i mienie.

 

2. Do czasu przybycia straży pożarnej akcją gaszenia pożaru kieruje bosman przystani lub pracownicy obsługi.

 

§ 14

 

W sprawach nieuregulowanych  regulaminem przystani decyzje podejmuje Koordynatora Maritime Consulting Poland lub bosman lub pracownicy obsługi przystani.

 

 

Telefon alarmowy 112

Policja, tel. 997

Straż Pożarna, tel. 998

Pogotowie Ratunkowe, tel. 999

 

Koordynator MCP, tel. 665 106 607

 

 

 

 

 

 Regulamin przystani  

Do góry

15 zł/ jednostka
5 zł/ 5 min od 30.06.2020
15 zł/ cykl od 31.07.2020
10 zł/ cykl od 31.07.2020  
10 zł/ 1 kWH
10 zł/ 150L
25 zł/ 100L od 31.07.2020
40 zł/ jednostka
15 zł/1d,50zł/7d,130zł/m-c
300 zł/ 5 m-c

1. Jednostki odwiedzające port na co najmniej jedną dobę:

 

Długość jednostki:             Opłata za dobę

 

Do 4,99 m                          

5,0 – 5,99 m                       

6,0 – 7,49 m                      

Powyżej 7,50 m                

 

 

 

2. Opłata miesięczna dla umów podpisanych na minimum 5 miesięcy:

 

dla jednostki o długości do 4,99 m                    

dla jednostki o długości od 5,00 m – 5,99 m     

dla jednostki o długości od 6,00 m – 7,49 m     

dla jednostki o długości powyżej 7,50 m         

 

 

3. Opłata za zimowanie jednostki na nabrzeżu zostaje ustalona na poziomie 50%, a w hangarze na poziomie 80% stawki obowiązującej za postój przy pomoście, przy czym zimowanie możliwe jest wyłącznie w miesiącach od 01 października do 30 kwietnia.

 

 

4. Opłata od jednostek dwukadłubowych ustalona zostaje w wysokości 150% stawki podstawowej.

 

Pozostałe opłaty:

 

  Jednorazowe korzystanie ze slipu                                       

  Natryski                                                                              

  Pranie                                                                                 

  Suszenie                                                                             

  Energia elektryczna dla jednostek                                    

  Woda dla jednostek                                                             

  Odbiór nieczystości                                                             

  Korzystanie z dźwigu na nabrzeżu                                     

  Miejsce postojowe bez umowy                                           

  Miejsce postojowe z umową                                               

 

 


Wszystkie ceny podane są z uwzględnieniem podatku VAT w wysokości 23%.

 

 

Opłaty postojowe na przystani jachtowej „PAPAJ” w Mielnie, ul. Chrobrego 32

Opłaty postojowe 

Do góry

Centralny Ośrodek Sportów Wodnych-PAPAJ

znajduje się nad Jeziorem Jamno

 

Oferujemy:

  • Wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego

  • Pomost do cumowania jachtów i łodzi motorowych

  • Zaplecze techniczne oraz sanitarne

  • Zimowanie łodzi 

  • Prysznic

  • Monitoring

  • Prąd

  • Dźwig

  • Slip

  Przystań żeglarska PAPAJ 

Do góry

Umowa postoju Jednostki

Regulamin PDF

biuro@doszkolimy.pl
+48 603 101 595
15,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
45,00 zł
80,00 zł
100,00 zł
110,00 zł
130,00 zł